Kondycjonowanie wody

Przy obecnie istniejącej różnorodności środków chemicznych i urządzeń przeznaczonych do uzdatniania można praktycznie w dowolny sposób regulować skład chemiczny wody. Jednym z najważniejszych etapów normowania parametrów wody jest jej kondycjonowanie przy użyciu środków chemicznych, których zadaniem jest takie ulepszenie składu wody, aby odpowiadała ona wymaganiom określonym przez użytkownika lub dostawcę urządzeń. Działanie substancji chemicznych polega na reakcji z wybranymi jonami znajdującymi się w wodzie, w wyniku której powstają trudno rozpuszczalne związki, które to mogą być następnie w prosty sposób usunięte. W zależności od zastosowanego preparatu chemicznego kondycjonowanie wody głównie wykorzystuje się do zmiany wartości pH, usunięcia twardości resztkowej, tlenu rozpuszczonego, krzemu, a w przypadku obiegów chłodzących także do usuwania mikroorganizmów.

Osobną grupę stanowią substancje chemiczne nazywane inhibitorami korozji, dzięki którym jesteśmy w stanie na powierzchni urządzeń i instalacji wytworzyć film ochronny zabezpieczający przed korozją. Zastosowanie inhibitorów korozji pozwala na obniżenie lub całkowite zatrzymanie procesów korozji metali w wodzie.

Wybór właściwego preparatu jest uzależniony przede wszystkim od jakości wody, jej przeznaczenia, wielkości układu oraz parametrów pracy urządzeń. Przed doborem środka, w firmowym laboratorium wykonujemy rozszerzone badania fizykochemiczne wody, na podstawie których jesteśmy w stanie dobrać skutecznie i bezpiecznie działający produkt. Tylko dokładne badania laboratoryjne gwarantują właściwy dobór środków chemicznych, gdyż zarówno zbyt mała ich ilość nie będzie działała w sposób prawidłowy, lecz także przedozowanie wpłynie negatywnie na cały układ. Dozowanie środków chemicznych następuje w sposób całkowicie automatyczny, najczęściej przy użyciu sygnału z zewnętrznego przepływomierza.

    Nasze preparaty do kondycjonowania wody znajdują zastosowanie w:

  • Instalacjach parowych
  • Instalacjach ciepłowniczych
  • Instalacjach chłodniczych
  • Instalacjach technologicznych