RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Niniejsza informacja jest wykonaniem obowiązku informacyjnego nałożonego przez art. 13 oraz art. 14 RODO. Wymienione przepisy nakładają na administratora danych osobowych obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, przy czym art. 13 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, natomiast art. 14 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą.

Mając powyższe na uwadze, informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LINKE, z siedzibą ul. Raginisa 19/22, 71-625 Szczecin.
Dane kontaktowe administratora są następujące:
– adres poczty elektronicznej: info@linkesolutions.com,
– tel.: +48 608 204 208
2. Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) i lit. c) RODO, w związku z wykonywaniem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest wykonywanie przez firmę działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych o naszych Klientach, po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, analityczne i statystyczne. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w celu przeprowadzenia weryfikacji satysfakcji klienta.
3. W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego, NIP, PESEL, natomiast dane osobowe Pani/Pana przedstawicieli, w tym pracowników, będą przetwarzanie w następującym zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez administratora przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt 3 powyżej; przez okres 6 lat (art. 86 par. 1 Ordynacji podatkowej) – prawny obowiązek administratora, art. 6, ust. 1, lit. c (RODO); Okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych na podstawie Art. 6, ust 1, lit.f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu adminitratora.
5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
– obsługa płatności,
– księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
– serwisowanie oprogramowania komputerowego,
– usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy,
– kampanie marketingowe.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe zostały przez Spółkę pozyskane z następującego źródła: w związku z realizacją umowy.
9. Administrator oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
10. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania(zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.