Systemy dla żeglugi

Woda o najwyższej jakości na statkach, niezależnie od tego jakie to są jednostki: statki turystyczne, handlowe, promy, statki żeglugi śródlądowej, odgrywa niezwykle ważną rolę. Woda taka musi być w sposób ciągły dostarczana na potrzeby bytowo gospodarcze, procesowe jako woda chłodnicza do urządzeń w maszynowni lub na potrzeby basenów i saun. Ze względu na długi czas przebywania na zróżnicowanych akwenach pozbawionych naturalnej wody pitnej duże statki muszą być w stanie w sposób ciągły dostarczać wodę niezależnie od miejsca jej poboru. Jest to zadanie o tyle skomplikowane, że wodę tą stanowi woda morska o dużym zasoleniu. Aby była ona zdatna do użytku musi przejść przez szereg procesów, z których najważniejszymi są: dezynfekcja przy pomocy promieni UV oraz odwrócona osmoza. Można sobie wyobrazić jakie skutki może przynieść awaria jednego z urządzeń stąd też w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i załogi urządzenia instalowane na tego typu jednostkach muszą wykazywać się najwyższą jakością wykonania i niezawodnością w działaniu. Innym sposobem zapewniającym stałe zasilanie w wodę statków jest jej pobór z portowych zbiorników magazynowych, a następnie składowanie jej w zbiornikach znajdujących się bezpośrednio na jednostkach pływających. W tym przypadku pobierana woda także musi zostać zabezpieczona przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi poprzez dozowanie chloru w odpowiedniej ilości. Ważne jest jego właściwe stężenie ponieważ zbyt mała ilość nie zabezpieczy wody, a zbyt duża sprawi, że stanie się ona niezdatna do spożycia. Dzięki zastosowaniu automatycznych systemów dozujących oraz urządzeń monitorujących możliwe jest całkowite zautomatyzowanie tego procesu.

Oprócz uzdatniania wody morskiej nasz zespół inżynierów na podstawie wielu testów i badań opracował unikalną metodę oczyszczania wód śródlądowych na potrzeby pitne. Dzięki naszemu systemowi statki wycieczkowe, barki, hausboot’y stają się jednostkami niezależnymi i mogą w sposób ciągły i bezpieczny pobierać wodę bezpośrednio z rzeki. Woda ta spełnia wszystkie wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym wody do spożycia przez ludzi. Na podstawie parametrów wód, po których pływa jednostka, ich przeznaczenia końcowego oraz dobowego zużycia, nasi specjaliści dobiorą optymalne urządzenia przeznaczone do danego obiektu. Proces ten zagwarantuje niezawodną i pewną pracę urządzeń.

Jako firma specjalizująca się w uzdatnianiu wody zajmujemy się także dezynfekcją ścieków oczyszczonych oraz wody balastowej na statkach. Zgodnie z Konwencją o Kontroli i Postępowaniu z Wodami Balastowymi i Osadami na Statkach do 2017 roku wszystkie jednostki muszą być wyposażone w systemy oczyszczania wody balastowej uznane przez Międzynarodową Organizację Morską. Problemem na skalę światową jest woda wykorzystywana jako balast. Statki pływające po morzach i oceanach przewożą co roku około 10mld. ton wód balastowych, w których mogą znajdować się bakterie (m.in. chorobotwórcze sinice, powodujące zakwity wód), wirusy, plankton, grzybnie, rośliny i zwierzęta wodne. Ze względu na to, że jest ona pobierana w jednym miejscu, a wypuszczana często tysiące mil morskich dalej zawiera w swoim składzie mikroby i organizmy żywe z odległych zakątków świata. Konsekwencją jest zasiedlanie wód morskich obcymi gatunkami organizmów przetransportowanych w wodach balastowych, które stanowią poważne zagrożenie ekologiczne dla zachowania bioróżnorodności środowiska morskiego. Do uzdatniania wód balastowych stosuje się odpowiednio zmodyfikowane systemy sterylizacji przy użyciu promieniowania UV oraz wstępnej filtracji mechanicznej.

Osobny problem stanowi dezynfekcja ścieków oczyszczonych. Stanowi ona ostatni element oczyszczania ścieków przed zrzuceniem ich do odbiornika. Dzisiejsze, nowoczesne oczyszczalnie ścieków stały się bardzo zaawansowanymi obiektami, w związku z czym wymagania dotyczące ich niezawodności oraz ekonomiki pracy wciąż rosną. Klasyczne systemy dezynfekcji ścieków nie radzą sobie z coraz surowszymi limitami ustanawianymi przez jednostki nadzorujące. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy odbiornikiem oczyszczonych ścieków są miejsca wykorzystywane rekreacyjnie lub mają one zostać powtórnie wykorzystane np. do nawodnień obiektów zielonych. Doskonale widać to na przykładzie kurortów nadbałtyckich lub miejscowości turystycznych, w których skażenie wody wiąże się z długotrwałym zamknięciem kąpielisk i niewymiernymi stratami ekonomicznymi. W tym przypadku po raz kolejny najskuteczniejszym, bezpiecznym oraz efektywnym ekonomicznie systemem do dezynfekcji jest promieniowanie UV.

System dezynfekcji przy użyciu światła UV to wolna od wirusów, bakterii i pasożytów woda pitna, woda balastowa i ścieki oczyszczone. Urządzenia tego typu stanowią doskonałą alternatywę dla środków chemicznych służących do dezynfekcji oraz drogich systemów membranowych.