Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Wszystkie dostawy i związane z nimi świadczenia będą odbywały się wyłącznie na podstawie poniższych warunków sprzedaży i dostaw, o ile nie zostały zmienione pisemną umową pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
1.2. Przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację.
1.3. Dokumentacja powierzona Sprzedającemu przez Kupującego w celu realizacji zamówienia będzie traktowana jako materiały poufne, które nie będą udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Kupującego.

2. Dostawy.
2.1. Sprzedający zobowiązuje się do terminowego realizowania zaakceptowanych zamówień Kupującego.
2.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie do Kupującego wynikające z działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenia poza zasięgiem kontroli Sprzedającego (klęski żywiołowe – np. pożar, powódź, wojny, strajki, ograniczenia publiczno-prawne, transportowe i inne).
2.3. Do każdej dostawy do Kupującego Sprzedający wystawia dokument WZ zawierający wykaz asortymentowy i ilościowy dostarczonych produktów. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia odbieranych produktów na dokumencie WZ czytelnym podpisem.
2.4. Do każdej dostawy do Kupującego Sprzedający wystawia fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy o podatku akcyzowym.
2.5. Kupujący jest zobowiązany do rozładunku towarów z zapewnieniem obecności wykwalifikowanej ekipy, wyposażenia oraz instrukcji umożliwiających realizację tego procesu w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami środowiskowymi.
2.6. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Odbiorcę z chwilą ich wydania Odbiorcy za pokwitowaniem.

3. Płatności.
3.1. Zapłata należności za dostarczone towary zostanie przez Kupującego dokonana w terminie podanym na fakturze VAT.
3.2. Brak zapłaty ceny kupna w momencie upłynięcia terminu płatności stanowi znaczne naruszenie obowiązków wynikających z umowy. Niezapłacenie lub opóźnienie zapłaty przez Kupującego upoważnia Sprzedającego do wszczęcia procedury działań windykacyjnych, w tym obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi i ewentualnymi kosztami postępowania sądowego.
3.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu płatności oraz wycofania przyznanych kredytów w przypadku znaczących zaległości z płatnościami po stronie Kupującego.
3.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wszelkich umów wiążących Strony w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności Kupującego.
3.5. W przypadku nieterminowego regulowania należnych płatności przez Kupującego, Linke ma prawo, bez konieczności odstąpienia od umowy sprzedaży i bez konieczności wyznaczenia terminu późniejszego do uregulowania płatności, do zażądania od Kupującego tymczasowego wydania firmie Linke posiadanych towarów będących własnością Linke, na koszt Kupującego.

4. Opakowania.
4.1. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu opakowań wielokrotnego użytku w stanie nienagannym.
4.2. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu opakowań wielokrotnego użytku w terminie 90 dni od daty odbioru towarów.
4.3. W przypadku niezwrócenia przez Kupującego opakowań w terminie 60 dni, Sprzedający obciąży Kupującego kwotą równoważną wartości opakowań zwrotnych.
4.4. Kupującemu nie wolno zamieszczać na opakowaniach wielokrotnego użytku będących własnością Sprzedającego żadnych własnych oznaczeń ani symboli oraz napełniać tychże własnymi produktami.

5. Jakość produktu.
5.1. Jeżeli nie ustalono czegoś innego, to jakość produktu wynika wyłącznie ze specyfikacji produktu Linke. Wskazane, właściwe dla towarów sposoby wykorzystania, przewidziane w europejskim rozporządzeniu o chemikaliach REACH, nie stanowią ani porozumienia w sprawie odnośnej umownej jakości towarów, ani porozumienia w sprawie właściwego ich wykorzystania w ramach tej umowy.

6. Odpowiedzialność za wady towaru.
6.1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru i jego opakowania przy dostawie. Jeśli Kupujący odstąpi od powyższych czynności towar uważa się za niewadliwy.
6.2. Reklamacje ilościowe powinny być zgłaszane przez Kupującego wyłącznie w formie pisemnej w dniu dostawy.
6.3. Zgłaszanie wad jakościowych przez Kupującego w dostarczonych produktach powinno być dokonane niezwłocznie po ich wykryciu i przed jakimkolwiek działaniem nad produktem. Przetworzenie lub niewłaściwe zastosowanie reklamowanych towarów zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za wady.
6.4. Kupujący jest zobowiązany do zgłaszania reklamacji jakościowych wyłącznie w formie pisemnej i nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru towaru.
6.5. W przypadku gdy wada jakościowa produktu wyszła na jaw (wada ukryta) po upływie 7 dni od daty odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Sprzedającego o tym fakcie najpóźniej w terminie 3 dni od jej wykrycia i również wyłącznie w formie pisemnej. Obowiązek udowodnienia obecności wady ukrytej obciąża Kupującego.
6.6. Zobowiązania Linke co do wyrównania strat i zapłacenia odszkodowań za jakiekolwiek wady dostarczonych towarów nie będzie przekraczać wartości tychże i może być pokryte nową dostawą towarów bez wad.
6.7. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w czasie transportu kupujący powinien zgłosić bezpośrednio przedsiębiorstwu transportowemu z kopią do Linke w przewidzianym w takim przypadku specjalnym okresie.

7. Odpowiedzialność za szkody.
7.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty przez Kupującego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub aktualnie obowiązującymi wymogami prawnymi.
7.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w procesie rozładunku towarów przez Kupującego.

8. Doradztwo.
8.1. Jeżeli Linke świadczy usługi doradcze, czyni to zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Dane i informacje dotyczące przydatności i zastosowania towarów nie zwalniają Kupującego od prowadzenia własnych badań i prób.

9. Postanowienia końcowe.
9.1. W sprawach nie objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.2. Sądem właściwym dla wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z realizacji sprzedaży i dostaw opisanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami jest Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Sprzedającego.