Normowanie parametrów wody

Ze względu na dużą różnorodność wód wykorzystywanych w wielu gałęziach gospodarki nie ma możliwości ustalenia powtarzalnych metod preparacyjnych. Woda ta, w zależności od zastosowania wymaga różnych przygotowań, dodatkowo podlega często przemianom jak np. odparowanie, w wyniku czego jej skład zmienia się w sposób dynamiczny. W przypadku niewłaściwego przygotowania wody zasilającej urządzenia bądź nieprawidłowej pracy urządzeń uzdatniających może w najlepszym przypadku dojść do obniżenia sprawności, a w skrajnych przypadkach do uszkodzenia kotłów lub elementów urządzeń i instalacji produkcyjnych. Aby temu zapobiec niezbędne jest właściwe przygotowanie wody zapewniające bezpieczną i ciągłą pracę urządzeń.

W energetyce zawodowej, przemysłowej i ciepłownictwie wyróżnia się trzy podstawowe obiegi, w których przepływająca woda ze względu na swoje właściwości podlega określonym przepisom i zarządzeniom. Głównym obiegiem jest obieg kotłowy (wodno-parowy), związany z nim obieg chłodzący oraz obieg ciepłowniczy. Aby zapewnić ciągłą i wydajną pracę urządzeń należy w sposób możliwie stały kontrolować poszczególne parametry wody, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości zareagować w jak najszybszy sposób. Dzięki posiadaniu własnego laboratorium jesteśmy w stanie zbadać wodę pod kątem każdego rodzaju zanieczyszczeń. Dzięki mobilności badania wykonujemy zarówno bezpośrednio na obiekcie jak i w naszym firmowym laboratorium. Szybki dostęp do wyników gwarantuje natychmiastową reakcję, co w przypadku procesów technologicznych odgrywa znaczącą rolę. Właściwa interpretacja wyników analiz pozwala na dobór najlepszych metod postępowania w celu ewentualnego poprawienia procesu oraz przyszłych działań zapobiegawczych pozwalających uniknąć problemów.

Do najpopularniejszych metod oprócz instalacji urządzeń uzdatniających należy dozowanie środków chemicznych zwane kondycjonowaniem wody, dzięki którym przy prawidłowym doborze środka istnieje możliwość co najmniej ograniczenia, jak i powstrzymania procesów korozyjnych.

Wybór metod zabezpieczających zależy przede wszystkim bezpośrednio od jakości wody, rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń, warunków ich pracy oraz pojemności układu. Projektując układ uzdatniania należy także wziąć pod uwagę opłacalność poszczególnych metod, na które składa się koszt inwestycyjny oraz późniejszy eksploatacyjny, prostotę obsługi i kontroli przez użytkownika, dostępność materiałów i usług oraz ilość i rodzaj ścieków powstałych podczas uzdatniania.